เครื่องไล่หนูระบบ 3 คลื่น ต่างจากเครื่องไล่หนูระบบ 1 คลื่น อย่างไร ตอนที่ 1

n3

เดิมของภูมิภาคและท้องถิ่นนั้น ๆ ผ่านเบ้าหลอมจากประวัติศาสตร์ระยะต่างๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า พระพุทธศาสนาถือกำเนิดในดินแดนชมพูทวีปแล้วกลับอันตรธานวิบัติในกาลต่อมา พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียในสมัยศรีวิชัย แต่กลับอันตรธานในภายหลัง พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเพิ่งฟืนตัวบนดินแดนชวาบางส่วนอีกครั้งหนึ่งในยุคสมัยของเรา จากการทำงานเสืยสละอย่างสูง จากจุดเริ่มที่ไม่มีอะไรเลย อาศัยความเสียสละอดทน มั่นคงของพระเถรไทยคือ พระราชวราจารย์ (วิญญ์ วิชชาโน) ก่อนเปิดคณะสงฆ์ที่อินโดนีเซียโดยมีลูกศัษย์ของท่านสืบพระศาสนาต่อไปการที่พระพุทธศาสนาเสือมจากอินเดีย เป็นกรณีสืกษาที่ชาวพุทธทั้งปวงควรพิจารณาเพื่อตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ปราชญ์ในวิชาแห่งบูรพทิศคดี คือ  leptospirosis กรุณาเรืองอุไร กุศลาลัย เคยกล่าวไวิในงานคืกษาฃองท่าน (อโศกมหาราช และข้อเขียนคนละเรื่องเดียวกัน ะ 119-า39) นอกนั้นในอดีต ส.ส. ชวินทร์ สระคำ ซึ่งเคยเป็นพระภิกษุทรงสมณศักดิ้ที่พระอุดรคณาธิการ ได้สรุปบทเรียนทางประวัติศาสตร์ไว้เช่นกัน (ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย  เหตุแห่งความเสือมมีหลายประการแต่ประการที่สำคัญที่สุด คือ1. เพราะพระภิกษุสงฆ์เกิดแตกความสามัคคี ไม่มีความปรองดองกัน แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเป็นใหญ่ หลงใหลในลาภ ยศลักการะ ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย ติดอยู่ในพิธีกรรมมากกว่าการคืกษา และปฏิบัติธรรม เปลี่ยนแปลงแก่ไขคำสอนดั้งเดิม เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ท่าให้เกิดสัทธรรมปฏิรูป ซึ่งได้เกิดขึ้นแม้แต่สมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ เช่น เรื่องการแตกสามัคคีของพระภิกษุชาวเมืองโกสัมภี และพระเทวทัต เป็นต้น และได้มีสืบต่อกันมาไม่ขาดระยะ นับว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในวงการของพระพุทธศาสนาอันเป็นเหตุให้ศาสนาอื่นๆ ฉวยโอกาสโจมตีได้ เท่ากับเป็นการเปิดบ้านให้พวกโจรเข้าลักของในบ้าน

pest-fre2e_2

ซึ่งสังคายนาแต่ละครั้งที่ทำในอินเดีย ต่างมีมูลเหตุมาแต่การแตกแยกของพระภิกษุสงฆ์เป็นส่วนใหญ่2. ขาดผู้อุปถัมภ์ พระพุทธศาสนาเจริญและดำรงมาได้ ก็เพราะมีพระเจ้าแผ่นดินให้ความอุปถัมภ์บำรุง เมื่อขาดกษัตริย์ผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว  เครื่องไล่หนูราคาถูก ทำให้พระพุทธศาสนาต้องขาดผู้อุปถัมภ์ไม่ได้ร้ปการบำรุงส่งเสริม ซึ่งพอจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาได้เจริญในรัชกาลของพระเจ้าอโศกมหาราช พระยามิลินท์ และพรบ-กนิษกะ เป็นต้นซึ่งกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้ทรงมิความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก เมื่อขาดผู้อุปถัมภ์บำรุง พระพุทธศาสนาก็เหมือนกับต้นไม้ขาดนํ้าและปุย3. เพราะถูกศาสนาอื่นๆ เบียดเบียน ศาสนาฮินดู ได้เป็นคู,แข่งของพระพุทธศาสนามาเริ่มแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พวกพราหมณ์หรือฮินดูก็ได้เริ่มประกาศคำสอนของตนเป็นการใหญ่ ส่วนพระพุทธศาสนามิแต่ตั้งป้อมรับ บางครั้งก็เปิดช่องให้ หรือไม่ก็หลอมตัวเข้าหาเขา จึงเท่ากับว่าเราทำลายตัวเราเอง และถูกคนอื่นทำลายด้วย ถ้าหากเรายังยึดมั่นอยู่ในคำสอนและรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว่ได้ดิแล้ว คนอื่นหรือศาสนาอื่นก็ทำอะไรไม่ได้ ไล่หนูบนฝ้า  เพราะพระพุทธศาสนาย่อมได้เปรียบศาสนาอื่นในหลักคำสอนอยู่แล้ว4. เพราะคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ทวนกระแสคือตรงดิ่งสู่ความจริงเป็นการฝืนใจคน ต้องดึงคนเข้าหาหลัก มิใช่ดึงหลักเข้าหาคน ไม่บัญญัติหรือสอนไปตามความชอบพอของคนบางคนแต่สอนไปตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา จึงทำให้ผู้มักง่ายเกิดความเอือมระอา พากันหันไปหาคำสอนที่ถูกกับอัธยากัยของเขา5. หลักคำสอนเกี่ยวกับการปฏิเสธวรรณะของพระพุทธศาสนาทำให้ขัดต่อความคิดเห็นของคนชั้นสูงและคนชั้นตํ่าผู้ยึดมั่นอยู่ในลัทธิ

ประเพณี พวกคนชั้นสูงก็ไม่อยากให้มีการเลิกการถือชั้นวรรณะ คนชั้นตํ่าก็ไม่ต้องการให้ล้มเลิกประเพณีของเขา คน’ชั้นตํ่ามิ’ได้ กำจัดหนู นับถือศาสนาด้วยปัญญา แต่’นับถือด้วยการยึดมั่นอยู่ใน’พิธีกรรม จึงทำให้เป็นการขัดต่อความเชื่อของเขา พระพุทธศาสนาจึงเหมาะสมกับคนชั้นกลางมากกว่าชนชั้นอื่นๆ (หมายถึงชาวอินเดีย)6. เพราะพระพุทธศาสนาได้รับเอาลัทธิตันตระของฮินดูมาปฏิบัติ ซึ่งเป็นการขัดต่อคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา7. เมื่อสมัยที่มุสลิมเข้ามามีอำนาจในอินเดีย กษัตริย์มุสลิมได้แผ่อำนาจไปในที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง และพร้อมกันนั้นอิทธิพลของศาสนามุสลิมก็ได้แผ่ตามไปด้วย เป็นเหตุให้พุทธศาสนาได้รับผลกระทบกระเทือนไปด้วย พระพุทธศาสนาซึ่งกำลังจะล้ม ก็ได้ถึงแก่ความเสือมในที่สุดนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสือมไปจากอินเดียซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่นักปราชญ์ทั้งหลาย  ไล่หนูอย่างไรดี ทั้งชาวอินเดียและชาวต่างประเทศการปกครองพระสงฆ์ไทยสมัยโบราณพระสงฆ์ไทยแต่โบราณแม้รูปแบบการจัดคณะปกครองเป็นไปอย่างหลวมๆ มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขสูงสุด มีเจ้าคณะฝ่ายอรัญวาสืกับคามวาสื ภายหลังเป็นฝ่ายปักษ๎ใต้กับหัวเมืองฝ่ายเหนือและปรับเปลี่ยนอีกในกาลต่อมาพร้อมกับการตั้งสมณคักดิ้ แต่พระเจ้าแผ่นดีนมีส่วนที่จะปกครองพระสงฆ์ แม้ว่าถือเป็นเขตอภัยทาน ผู้ลี้ภัยการเมืองเมื่ออุปสมบทแล้วก็พ้นราชภัยด้วย ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริงกษัตริย์ย่อมใช้พระราชอำนาจแทรกแซงคณะสงฆ์ เพื่อช่วยการปกครองสงฆ์และรักษาประโยชน์แผ่นดินเพราะฐานันดรพระนั้นมีผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจของแผ่นดินทางการเมืองนั้น พระมีลูกคัษย์และคนเคารพนับถือมาก

วิธีไล่หนู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s