ข้อแตกต่างระหว่างสมุนไพรไล่หนูกับ เครื่องไล่หนู

herb-chasing-cockroaches

จังหวัดของตนมากขึ้นด้วย ดังนั้นคณะสงฆ์ในจังหวัดก็อาจไม่ต้องพึ่งพิงอำนาจรัฐในการกำจัดอลัชชีต่อไป หากแต่อาศัยลังคมมาทำการสอดส่องกวดขันแทน โดยประชาคมจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีหน่วยงานดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ หรือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเป็นหูเป็นตาสอดส่องร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรของสังคมในระดับจังหวัดนี้ ควรทำงานประสานกับองค์กรระดับอำ๓อและตำบล ในแง่นี้เทศบาลตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะกลายเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมในการดูแลรับผิดชอบศาสนาและพระสงฆ์ในเขตของตน พร้อมกันนั้นองค์กรของสังคมดังกล่าวก็ควรประสานกับองค์กรของพระ หากว่าคณะสงฆ์มีการปรับโครงสร้างโดยมีกรรมการบริหารระดับจังหวัดลงไปถึงตำบล ตลอดจนสภาสงฆ์ควบคู่กันไป องค์กรของสงฆ์ทั้งสองส่วนจะร่วมกันกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการพระศาสนาและพระสงฆ์ในจังหวัด  เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี โดยร่วมมือกับองค์กรของสังคมระดับจังหวัดเพื่อจัดหางบประมาณมาสนับสนุน ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้คณะสงฆ์ระดับจังหวัดลงไปใสใจและตอบสนองต่อสภาพความเป็นไปในท้องถิ่นของตนมากขึ้นในด้านสมณศักดิ้ก็เช่นกัน องค์กรของลังคมระดับจังหวัดก็น่าจะมีส่วนในการเสนอชื่อพระในจังหวัดที่มืวัตรปฏิบัติและผลงานควรแก่การยกย่องโดยประสานงานกับฝ่ายคณะสงฆ์ทุกระดับและองค์กรของสังคมระดับล่างๆโดยมีกรรมการระดับชาติเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาและเสนอให้รัฐเป็นผู้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ วิธีนี้จะทำให้สมณศักดี้เป็นเครื่องหมายของเกียรติยศที่ทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่ง เพราะมาจากคุณงามศวามดี และความสามารถที่ประจักษ์แก่สังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง มืใช่เกิดจากการวิ่งเต้นและตัดสินกันโดยคำนึงถึงเส้นสายและผลประโยชน้!นวงแคบ ๆ เท่านั้นบทบาทอีกระดับหนึ่งที่สังคมควรรับผิดชอบให้มากขึ้น คือ การดูแลและอุปถัมภ์วัด ตามธรรมเนียมไทย วัดเป็นของชุมชน ในอดีตชุมชนก็ได้เข้ามาดูแลวัดและเอาใจใส่พระ แต่ระยะหลังชาวบ้านเหินห่างจากวัดมากขึ้น นพรวินทิจนกระทั่งวัดกลายเป็นของพระไปเป็นส่วนใหญ่ แม้ทุกวัดจะมีกรรมการวัดแต่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมาก ยกเว้นวัดใหญ่ที่มีรายได้เข้ามามาก จะกลับตรงกันข้ามคือกรรมการวัดมีอำนาจควบคุมพระจนทำอะไรแทบไม่ได้ชุมชนสามารถดูแล และช่วยเหลือกิจการของวัดได้ในหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการคืกษาของพระเณรการก่อสร้างเสนาสนะ  เครื่องไล่หนูบนฝ้า และด้านการเงินโดยเฉพาะในด้านหลังนั้น บทบาทของชุมชนอาจช่วยให้มีความโปร่งใสมากขึ้น (จากการคืกษ’าฃองศูนย์,พุทธศาสน์คืกษ’า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 22 ของวัดในกรุงเทพมหานครที่สำรวจ เจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบการเงินของวัดแต่เพียงผู้เดียว อีกร้อยละ 7.5 ไวยาวัจกรของวัดรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว – พุทธศาสน์คืกษ’า พ.ค. – ส.ค. 2540 ะ ฑ)18 อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันมิให้บุคคลบางกลุ่มเข้ามาควบคุมกิจการของวัดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ กรรมการวัดควรมาจากกลุ่มคนที่หลากหลายภายในชุมชน และมีการวางระเบียบให้รัดกุม โดยเฉพาะระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการเลือกตั้งกรรมการ โดยประชาคมจังหวัดและองค์กรสงฆ์ระดับจังหวัดควรมีส่วนร่วมในการดูแลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องด้วยที่ว่ามาข้างต้น เป็นตัวอย่างการปรับบทบาทของลังคมโดยโน้มเข้าหาสงฆ์มากขึ้น ขณะเดียวกันสงฆ์ก็จำต้องปรับบทบาทเพื่อโน้มเข้าหาลังคมมากขึ้นด้วยเช่นกัน อันที่จริงการ “เปิด” วัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรับผิดชอบดูแลพระก็เป็นการโน้มเข้าหาลังคมในระดับหนึ่ง แต่สิงที่ควรทำนอกเหนือจากนั้นคือการเข้าไปส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้นในทางคืลธรรมบทบาทอย่างหนึ่งที่พระสงฆ์น่าทำได้คือการรวมกลุ่มญาติโยม เพื่อให้ช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านธรรมะ เช่นคืกษาธรรมะร่วมกัน หรือน่าธรรมะมาใช้แก้ปัญหาชีวิตหรือส่งเสริมความเป็นอยู่ กลุ่มดังกล่าวจะช่วยให้ธรรมะสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและช่วยเหลือกันเอง ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งก็คือทำให้เกิดความตระหนักว่าการคืกษาทางด้านศาสนานั้นเป็นเรื่องของญาติโยมด้วย ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระเท่านั้น กลุ่มดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในชนบทและในเมือง

 

original-1399356639767

ความสัมพันธ์กับสังคมความสัมพันธ์กับรัฐและสังคมอย่างได้ดุลยภาพ เป็นสิงสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของพระสงฆ์อย่างมีความหมายต่อพระศาสนา ถ้าพึ่งพิงรัฐหรือใกล้ชิดมากเกินไป จนห่างเหินจากชาวบ้าน คณะสงฆ์ก็เลี่อมได้ง่ายเพราะอำนาจและลาภสักการะ โดยที่พระศาสนาก็ถดถอยลงเพราะคณะสงฆ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐหรือผู้มีอำนาจ ขณะเดียวกันก็ทำให้ชาวบ้านห่างเหินจากหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง  โรคฉี่หนู ผลตามมาคือพระสัทธรรมขาดผู้สืบทอด ในที่สุดก็ย่อมเลือนหายไป การที่พระศาสนาหายไปจากอินเดียก็เป็นผลจากการที่พระสงฆ์พึ่งพิงรัฐมากเกินไป แต่ที่พิเศษก็คือ คณะสงฆ์ไม่ได้เสือมเพราะรัฐหรือผู้ปกครองโดยตรง หากเป็นเพราะรัฐนั้นถูกทำลายโดยกองทัพมุสลิมพุทธศาสนาซึ่งอิงรัฐเต็มที่ โดยขาดประชาชนเป็นฐาน จึงถูกทำลายตามไปด้วย(Ling 1979 ะ 305)17ความเสือมชองคณะสงฆ์และพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นผลจากการพึ่งพิงรัฐและห่างเหินจากประชาชนหรือสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่คณะสงฆ์จะกลับมาใกล้ชิดกับสังคมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ การปรับความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นจาก 2 ทิศทางคือ คณะสงฆ์โน้มเข้าหาสังคมมากขึ้นขณะเดียวกันสังคมก็ต้องโน้มเข้าหาคณะสงฆ์ด้วยสังคมโน้มเข้าหาคณะสงฆ์ได้ก็ด้วยการเข้ามารับผิดชอบกิจของสงฆ์หรือมาเป็นผู้อุปถัมภ์คณะสงฆ์ให้มากขึ้น ในเมื่อทุกวันนี้รัฐรับผิดชอบในส่วนนี้มากเกินไป  กำจัดหนู สังคมจึงจำเป็นต้องรับเอางานส่วนนี้ของรัฐมาทำแทน แม้จะไม่ถึงกับทั้งหมดก็ตาม มีหลายอย่างที่สังคมสามารถจะทำได้ อันที่จริงทุกวันนี้วัดส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ได้ด้วยประชาชน มิใช่เพราะรัฐ แต่ถ้ามองคณะสงฆ์โดยรวม โดยเฉพาะในระดับโครงสร้างแล้วจะพบว่าสังคมยังมีบทบาทน้อยอยู่  ยกตัวอย่างงบประมาณด้านการปกครองและการคืกษา ทุกวันนี้คณะสงฆ์ต้องพึ่งรัฐมิใช่น้อย สิงซึ่งควรจะเกิดฃึ้นก็คือให้สังคมเข้ามารับผิดชอบแทนรัฐ เป็นความจริงว่าปัจจุบันโรงเรียนปริยัติธรรมเป็นอันมากก็ได้เงินสนับศนุนจากประชาชนทั่วไปอยู่แล้วไม่มากก็น้อย แต่ “สังคม” ในที่นี้ก็มิได้หมายความเฉพาะผู้คนในที่ต่างๆ เท่านั้น หากยังหมายถึงหน่วยรวมชองประชาชนที่อยู่นอกภาครัฐหรือภาคราชการด้วย พูดอย่างเป็นรูปธรรมก็คือแทนที่จะให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณด้งกล่าว ควรโอนให้เป็นหน้าที่ขององค์กรของสังคมในระดับจังหวัด,ช่น ประชาคมจังหวัด ซึ่งมิแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นจริงในอนาคต องค์ก รอย่างประชาคมจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หากว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดมากกว่าเป็นแขนขาของกระทรวงมหาดไทยอย่างทุกวันนี้ เครื่องไล่หนูในรถยนต์ ) ควรมิหน้าที่ประการหนึ่งคือทำนุบำรุงหรือสนับสนุนกิจการด้านศาสนาและพระสงฆ์ด้วย นอกเหนือจากความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การคืกษา และสิงแวดล้อมในจังหวัดนั่นหมายถึงการดึงงานจากกรมการศาสนามาดูแลแทน (เช่นเดียวกับที่ต้องดึงงานของอีกหลายกรมซึ่งทุกวันนี้มีอำนาจมากเกินไป จนบางคนเรียกว่าเมืองไทยอยู่ใต้การปกครองแบบ “กรม’าธิป’ไตย’’)ประชาคมจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ซึ่งผู้ว่าฯ มาจากการเสือกตั้ง?) มีหน้าที่จะต้องหางบประมาณมาสนับสนุนการศาสนาและคณะสงฆ์ในจังหวัดของตน โดยอาจจะจัดสรรมาจากรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีในจังหวัด (ในอนาคตอำนาจในการจัดเก็บภาษีไม่สามารถผูกขาดไว้ที่ส่วนกลางได้อีกต่อไป) หาไม่ก็ต้องหารายได้จากทางอื่นมาสนับสนุน แต่ไม่ว่าจะได้มาทางไหน ความรับผิดชอบดังกล่าวจะทำให้สังคมในระดับจังหวัดใส่ใจกับกิจการด้านศาสนาและพระสงฆ์ในจังหวัดของตน มิใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐหรือกรมการศาสนาอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยให้สังคมตระหนักว่าการคืกษาฃองคณะสงฆ์และการเผยแผ่ศาสนาเป็นเรื่องของตัวมากขึ้น อันอาจจะนำไปสู่การร่วมคิดค้นหาทางปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น ขณะ

วิธีไล่หนู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s